ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ inflatio คือการที่สินค้ามีราคาสูงในช่วงเวลาหนึ่งทำให้เงินเหรียญที่มีค่าน้อยสุดไม่มีค่าระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น เงินตราหนึ่งหน่วยจึงสามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง ดังนั้นจึงอาจมองได้ว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นการสะท้อนถึงอำนาจการซื้อที่ลดลงต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา หรือปริมาณการสูญเสียมูลค่าที่แท้จริงของตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในระบบเศรษฐกิจ วิธีวัดค่าความเฟ้อของราคาสินค้าทำโดยการหาอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงประจำปีของดรรชนีราคาโดยมีหน่วยเป็นอัตราร้อยละ เงินเฟ้อเป็นภาวะตรงข้ามกับภาวะเงินฝืดภาวะเงินเฟ้อมีผลต่อเศรษฐกิจทั้งบวกและลบ ผลเสียที่เกี่ยวข้องกับภาวะเงินเฟ้อรวมถึงการเพิ่มของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการไม่ใช้เงินและการทำให้ผู้บริโภคกักตุนสินค้าเนื่องจากประเมินว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นชอบกับการมีอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำและคงที่ อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ แทนที่จะเป็นศูนย์หรือติดลบ จะช่วยลดความรุนแรงของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจด้วยการช่วยให้ตลาดแรงงานสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น จากการลดมูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง และลดความเสี่ยงของการเกิดกับดักสภาพคล่องซึ่งทำให้นโยบายการเงินไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ ธนาคารกลางมีหน้าที่รักษาอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำและมีเสถียรภาพโดยผ่านนโยบายการเงิน ไม่ว่าจะด้วยการตั้งค่าของอัตราดอกเบี้ย การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิด หรือการตั้งค่าเงินสำรองขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์พึงมี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailandเป็นธนาคารกลางของประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการคลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไปและมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 มีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่น  ในปี พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเนื่องจากความจำเป็นของสงครามมหาเอเชียบูรพา และการที่ประเทศไทยต้องจำยอมเข้าร่วมเป็นสัมพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น ได้มีผลกระทบกระเทือนต่อการเงินของประเทศในขณะนั้นและภายหลังเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง...

ระบบการเงินในองค์กร

ระบบการเงินมีความสำคัญมากในรบบธุรกิจเป็นการตัดสินใจทางการเงินล่วงหน้าซึ่งเราสามารถรู้จำนวนเงินที่เราจะลงทุนได้ในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ บริษัทฯที่มีความมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการเงินให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  การเงินเป็นการศึกษาการจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การจัดหาเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และ ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น การศึกษาจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว ในระยะยาวจะศึกษาว่าควรลงทุนในโครงการใด ควรใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือการกู้ยืม และควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และเมื่อไร ส่วนในระยะสั้นนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอันได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียนไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพื่อให้การดำเนินงานปรกติของกิจการไม่สะดุด การตัดสินใจลงทุนผู้บริหารจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ของกิจการ ทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ...

วิกฤตการณ์การเงินเอเชีย ปี 40

การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง เป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงินแม้จะทราบกันดีแล้วว่าวิกฤตการณ์นี้มีอยู่และมีผลกระทบอย่างไร แต่ที่ยังไม่ชัดเจนคือสาเหตุของวิกฤตการณ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับขอบเขตและทางแก้ไข อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ฮ่องกง มาเลเซีย ลาวและฟิลิปปินส์ก็เผชิญกับปัญหาค่าเงินทรุดเช่นกัน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ไต้หวัน สิงคโปร์ บรูไนและเวียดนามได้รับผลกระทบน้อยกว่า ถึงแม้ว่าทุกประเทศที่กล่าวมานี้จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียอุปสงค์และความเชื่อมั่นตลอดภูมิภาค  ถึงแม้ว่ารัฐบาลส่วนใหญ่ในเอเชียได้ออกนโยบายการเงินที่ดูแล้วสมบูรณ์ แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ...

ภาวะเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชัดเจนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และทรุดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งโลก โดยบางประเทศเสียหายกว่าประเทศอื่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังกล่าวมีลักษณะของความไม่สมดุลในระบบต่าง ๆ และเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ. 2550–2551 ผลกระทบข้างเคียงทางเศรษฐกิจของวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปร่วมกับการเติบโตที่ช้าลงของสหรัฐอเมริกาและจีนยังเป็นอุปสรรคขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเสี่ยงที่ยากจะประเมิน ถูกวางขายทั่วโลก เครดิตเฟื่องฟูซึ่งมีหลากหลายกว่ายิ่งป้อนฟองสบู่เก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์และหุ้นของบริษัทจำกัด ซึ่งเสริมวิธีปฏิบัติสินเชื่อที่เสี่ยงสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ปลอดภัยยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและราคาอาหาร การเกิดความเสียหายจากสินเชื่อซับไพรม์ใน พ.ศ. 2550 เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ และเผยให้เห็นสินเชื่อที่เสี่ยงอื่น...

ธนาคารโลก

ธนาคารโลก World Bank หรือเรียกว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ IBRD :International Bank for Reconstruction and Development เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศมหาอำนาจในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ทำการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นองค์กรอยู่ในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ เงินทุนของธนาคารโลกได้มาจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินสำคัญของโลก ค่าบำรุงจากประเทศสมาชิก...

การเงิน การธนาคาร

การเงิน เป็นวิชาการศึกษาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถิติตัวเลขและการกำหนดวิธีการของ บุคคล, หน่วยงานธุรกิจ, กิจการการค้าต่างๆ, การจัดหา, ทรัพยากรการเงิน ซึ่งมีการคำนวณ ศึกษาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น รายได้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้แล้วการเงินยังเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจ ซึ่งการเงินสามารถก่อให้เกิดผลกระทบโครงสร้างได้ การเงินเกี่ยวข้องเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน, การศึกษาเกี่ยวกับเงินตราและสินทรัพย์ต่าง ๆ, การบริหารจัดการสินทรัพย์, การบัญชี, การประเมินและจัดการความเสี่ยง ซึ่งเกือบทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินทั้งสิ้น การเงินมีส่วนสำคัญอย่างมากของธนาคารถือเป็นหัวใจหลักและเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงที่สูงมาก ธนาคารจัดว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของประเทศเป็นตัวค่าทางเศรษฐกิจต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็น ตลาดหุ้น,...

บัตรเครดิต ใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อหนี้ในอนาคต

ในปัจจุบันการชำระเงิน จ่ายเงินออนไลน์มีมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้บัตรเครดิตมากขึ้นทีนี้บัตรเครดิตคืออะไร มีความสะดวกอย่างไรบ้าง บัตรเครดิต คือ  บัตรที่ธนาคารออกให้โดยมีวงเงินในบัตรในวงเงินต่างๆที่มากน้อยแตกต่างกันไปของแต่ละคนที่ได้รับ บัตรเครดิตใช้ในการรูดซื้อสินค้า ผ่อนสินค้าต่างๆของผู้คนโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดจำนวนมาก ซึ่งวงเงินในบัตรเครดิตนั้นเปรียบเสมือนเป็นวงเงินสำรองจ่ายที่ธนาคารออกให้ โดยผู้ใช้ที่รูดบัตรเครดิตนั้นสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ก่อนและชำระเงินให้กับธนาคารภายหลัง โดยการชำระเงินนั้นผู้ใช้สามารถชำระในวงเงินเต็มหรือวงเงินขั้นต่ำก็ได้ โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินขั้นต่ำชำระให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้ต้องชำระวงเงินในจำนวนนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดตามบิลด้วย เพราะหากว่าผู้ใช้ไม่ชำระเงินในยอดนั้นๆ ทางธนาคารมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยซึ่งมากน้อยตามยอดของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 20 – 25% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียว นอกจากนี้บัตรเครดิตบางประเภทยังสามารถใช้กดเงินสดได้อีกด้วยแต่การกดเงินสด ผู้ใช้จะเสียดอกเบี้ยที่สูงมากเมื่อเทียบการรูดเป็นเครดิตในการซื้อสินค้า...

เดบิต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

หากจะกล่าวศัพท์ทางบัญชีเราคงเคยได้ยินคำว่า เดบิต ซึ่งเป็นการแสดงจำนวนเงินด้านซ้ายของบัญชีเป็นการแสดงรายการด้านทรัพย์สินหรือค่าจ่ายใช้ของรายการนั้น ทั้งนี้หากกล่าวถึงรายการของธนาคารผู้ใช้จะมีบัตรอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า บัตรเดบิต แล้วบัตรเดบิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น บัตรเดบิต เป็นบัตรที่เหมือนกับบัตรเอทีเอ็มทั่วไปโดยผู้ใช้สามารถใช้กดเงินสดก็ได้และจ่ายเงินผ่านบัตรก็ได้โดยไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคาร ซึ่งบัตรเดบิตนั้นเป็นบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีธนาคารนั้นๆของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แบบบัตรเอทีเอ็มธรรมดา และ บัตรเอทีเอ็มแบบเดบิตซึ่งแบบที่สองมีผู้นิยมใช้มากกว่าเนื่องจาก บัตรเดบิต สามารถชำระเงินในรูปแบบการรูดบัตรก็ได้ หรือชำระเงินแบบออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชำระเงินในรูปแบบ PayPal ชำระเดบิตผ่านธนาคารออนไลน์, โอนเงินออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่ายซึ่งระบบจะตัดบัญชีของผู้ใช้งานอัตโนมัตทั้งนี้ผู้ใช้บัตรไม่ต้องชำระเงินภายหลังให้กับธนาคาร เนื่องจากเป็นเงินของผู้ใช้บัตรเอง ประโยชน์ของบัตรเดบิตนั้น สามารถใช้รูดเพื่อซื้อสินค้าโดยสามารถกำหนดวงเงินในการรูดได้เอง, สามารถฝากเงินหรือถอนเงินรวมถึง...

ไฟแนนซ์คืออะไร

หากกล่าวคือในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไฟแนนซ์ หรือ การจัดไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ใช้มีการนำทรัพย์สินอย่างรถยนต์เป็นการค้ำประกันเพื่อแลกเป็นเงิน กล่าวคือการจัดไฟแนนซ์คือการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยการนำรถยนต์เป็นหลักประกันซึ่งธนาคารจะถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถของเจ้าของรถหรือกล่าวง่ายๆคือ นำรถยนต์ของตนเองยืมเงินจากธนาคารโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ต่างๆดังนี้ – ยอดจัด ซึ่งเป็นการประเมินราคาของรถที่ทางบริษัทรถยนต์นั้นๆ เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยจะมีการพิจารณาหรือประเมินจากยี่ห้อรถยนต์ รวมทั้งรุ่นและปีที่ผลิต ตลอดจนสภาพของรถยนต์ และความเร็วความแรงของรถ เป็นต้น – อัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยมากน้อยตามสภาพของรถ ปีของรถ รวมถึงคำนวนยอดชำระเงินของรถยนต์นั้นๆ จำนวนกี่ปี ยอดเท่าใดบ้างตามแต่ที่ธนาคารกำหนดและสภาพการใช้งานของรถยนต์ด้วย –...